Előnézet

Óvodánkról – bemutatkozás

Óvodánkban jelenleg 607 gyermek ellátására van lehetőség, vegyes életkorú csoportszervezésben.

Az óvodába kerülő gyermekek eltérő fejlettségüknek megfelelően differenciált képességfejlesztésben részesülnek. A nevelőtestület igényes szakmai képzettségű. Az óvodai nevelő munkánkban a legnagyobb hangsúlyt a szabad játékra és az anyanyelvi fejlesztésre helyezzük.

A gyermekcsoportokban megtalálhatók a speciális fejlesztő játékok, a tornaszobákban mozgásfejlesztő eszközök, a szenzoros integráció eszközei.

Óvodaképünk

Óvodánkban minden gyermeket megillet személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, bizalom, az együttérzés szükségleteinek kielégítése, a fejlődést elősegítő egyéni bánásmód. 

Az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben sokszínű, az életkornak és fejlettségnek megfelelő gyermeki tevékenységek közül kiemelt szerepet szánunk a szabad játéknak és az anyanyelvi fejlesztésnek. 

Nevelőmunkánk közvetetten segíti a gyermeki személyiségvonások fejlődését az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez. 

Helyi Nevelési Programunk segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Gyermekképünk

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteiknek megfelelően. 

Helyi Nevelési Programunk a családokkal együttműködve, nevelési tevékenységüket kiegészítve, törekszik a gyermeki személyiség kibontakoztatására.

Óvodásaink:

 • aktívak, érdeklődőek, szívesen tevékenykednek,
 • választékosan beszélik anyanyelvüket, gondolataikat világosan kifejezik,
 • testileg, lelkileg egészségesen fejlődnek,
 • rendelkeznek az életkoruknak megfelelő testi, lelki képességekkel és készségekkel,
 • elérik az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.

Küldetésnyilatkozatunk

Elsődleges fontosságúnak tekintjük, hogy a 3–7 éves korú gyermekek kielégíthessék az életkori sajátosságaiból fakadó szükségleteiket, a mindennapjainkban szabadon megélhessék a mozgást és a játékot. 

A családi nevelés értékeire építve és azokat kiegészítve, szeretetteljes légkört alakítunk ki, amelyben a gyermekek érdekeit, igényeit tartjuk szem előtt, jó közérzetet nyújtva.

Segítjük és támogatjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni, képességeikhez mért fejlesztését.

Óvodánkban gyermekszerető, befogadó, türelmes, empatikus, a gyermekek mindenekfelett álló érdekeit szem előtt tartó felnőttek végzik a nevelő munkát.

Intézményünk innovatív, ön- és környezetfejlesztő, képes megfelelni az új kihívásoknak, elkötelezett a minőségfejlesztésben.

Pedagógiai hitvallásunk

Nevelőmunkánk akkor eredményes, ha a gyermekeknek megismerjük és elfogadjuk a személyiségét, és érzelmi biztonságot teremtünk számukra. Egyéniségüket tiszteletben tartva, törekszünk arra, hogy az új ismeretek befogadására nyitottak és felkészültek legyenek.

Szolgáltatások

Az óvoda Nevelési Programjának megvalósítását segítő szolgáltatások:

Alapszolgáltatások

 • Szakszolgáltatások: nevelési tanácsadó
 • Logopédia

Egészségügyi alapszolgáltatás

 • Gyermekorvos
 • Gyermekfogorvos
 • Védőnők

Részben térítéses szolgáltatások

 • Étkeztetés

Az óvoda története röviden

Kistarcsán a múlt század 20-as éveitől folyamatosan működik óvoda – kezdetben egycsoportos óvodaként, később egyre bővülő férőhelyekkel.

Városunk lakosságának létszáma az 1960-as évektől nagymértékben növekedett. Sokan települtek Budapest környékére munkalehetőség és jobb megélhetés reményében.

A lakosság számának növekedésével nőtt az óvodai ellátás iránti igény is. 1978–80-ra felépült a Pest Megyei Kórház és mellette az új lakótelep, új bölcsődével és óvodával.

Az 1990-es években az önkormányzat racionalizálást hajtott végre a gazdálkodásában, aminek következtében lépcsőzetesen megszűntek a bölcsődei férőhelyek.

A bölcsődék épületében óvodai csoportok nyíltak.

Az óvodai hálózat összevonással 1995-től egy székhelyű, egy tagóvodával működő intézménnyé szerveződött. Ebben a formában működik ma is.