Előnézet

A Gesztenyés Óvoda elnyerte a biztonságos óvoda címet

Kistarcsai Híradó, 2021. 1. szám 8. oldal (a magazinszám letöltése PDF-ben)

Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos Balesetmegelőzési Bizott­ság a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével 2020-ban is meghirdette a Biztonságos Óvoda programot. Az óvodák kiválasztása jelent­kezési sorrend szerint történt, megyénként legfeljebb 10 óvoda kerülhetett be a programba. A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda bejutott a kiválasztott in­tézmények közé és sikerült elnyernünk a Biztonságos Óvoda címet is!

A program 2016-ban indult el és a tavalyi évben negyed­szer valósulhatott meg or­szágos lefedettséggel. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon legalább 800 olyan óvoda van jelenleg, melyek a programban aktívan részt vettek és a nevelési tervükbe beépítették a köz­lekedésre nevelést. A pályázat célja a gyermekeket érintő legfontosabb közlekedésbiztonsági ismeretátadás támogatása, valamint az óvodai ne­velési programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási segédletek megismertetése.

Óvodánk eddig is nagy hangsúlyt fektetett a közlekedésre való nevelés­re, hiszen minden évben több héten át zajlik a csoportokban a biztonsá­gos közlekedésre nevelés, a külön­böző közlekedési eszközök megis­mertetése, valamint a közlekedési eszközökön való utazás közös él­ményének átélése.

Nagyon fontos, hogy a gyerme­kek minél hamarabb találkozzanak a biztonságos közlekedés alapelve­ivel. Ők a legveszélyeztetettebb kor­csoport, hiszen életkoruknál fogva még kevés tapasztalattal rendelkez­nek a közlekedésről, valamint tájé­kozódási, észlelési és koordinációs képességeik még fejlődő periódus­ban vannak. A leghatékonyabb, ha a gyermekeknek saját nyelvükön adjuk át a tudást, játékosan és kreatívan.

A Biztonságos Óvoda program elsődleges célja, az óvodás korú gyer­mekek biztonságos közlekedésre való felkészítése. A program segíti az óvo­dákban történő közlekedésre neve­lés megvalósítását és támogatást ad annak sikerességéhez. A program előtérbe helyezi a megfelelő minták kialakításában és a közlekedésbiz­tonsági alapelvek átadásában a szü­lők és a pedagógusok meghatározó szerepét is. A szülő elsődleges mo­dell a gyermekek számára. A felnőt­tek közlekedési magatartása, szemé­lyes példamutatása meghatározza a gyermek közlekedési szabályokhoz való viszonyulását. Tudatosan töre­kednünk kell a szabályok ismeretére és azok betartására, mert a gyerme­kek akaratlanul és tudattalanul lemá­solják a környezetükben megfigyelt viselkedési formákat. Ezt figyelem­be véve a program kitér a szülők be­vonására, melyre több kezdeménye­zés is született.

Kiemelnék két példát:

  1. „STARS-projekt” – ovis kezde­ményezés, melynek célja, hogy az óvoda és a gyermekek ottho­na közötti távolságot biciklivel te­gyék meg amikor csak lehet. Ezt a projektet olyan foglalkozások­kal tarkítjuk, hogy minél figye­lemfelkeltőbb legyen. A projekt résztvevői matricát kapnak jutal­mul. Ebben az esetben a gyermek ösztönzi a szülőt, hogy minél töb­bet használják a biciklit.
  2. A tematikus családi nap egy egész napos program, sok feladat­tal és versennyel, melyek mind ki­váló színterei a biztonságos közle­kedésre nevelésnek. A családi nap szervezésében és lebonyolításában saját kompetenciájának megfelelő­en minden szülő feladatot kaphat.

A Biztonságos Óvoda prog­ram megvalósításakor azon té­materületek gyakoroltatása került előtérbe, melyek a korábbi évek­ben készült felmérések alapján tu­dáshiányosságként jelentkeztek. A foglalkozásokon részt vevő gyerme­kek láthatósági és védőfelszerelései­ket behozhatták az óvodába és közö­sen vizsgáltunk meg minden eszközt. Kísérleteztünk a látási viszonyokkal. A távolságok felmérésére, az irányok és az oldaliság meghatározására já­tékos feladatokat oldottunk meg. A közlekedési táblák és az út részeinek ismereteit is elmélyítettük. A prog­ram által nyújtott segédanyagokat be­építjük a mindennapi munkánkba is.

Kép

Az ovisok szívesen vettek részt a játékos feladatokban

Kép

Foglalkozás az udvaron

Kép

Teljes menetfelszerelésben

Kép

Ovisaink játékosan tanulták a közlekedési táblákat

Kép

A programot vezető óvónők

A későbbiekben, ha lehetősé­günk adódna, nagyon örülnénk egy KRESZ-pálya kialakításá­nak, melynek használatával élet­szerűbb helyzetekkel szemléltet­hetnénk a közlekedési szabályokat. A pálya esetleges megvalósulása ál­tal minél többféle közlekedési hely­zetet élhetnének át a gyermekek és testközelből sajátíthatnák el a bizton­ságos közlekedés alapelveit.

Hirsné Mészáros Ágnes, óvodapedagógus