Beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

A Kistarcsai Gesztenyés Óvodába a 2023/2024. nevelési évre az óvodai beiratkozás 2023. május 2. és 5. között, online formában zajlik majd.

Jelentkezni a gesztenyes@kistarcsa.hu e-mail címen, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok csatolásával kell.

Az a szülő, akinek nincs lehetősége az online beiratkozásra, a +36 28 470 745-ös telefonszámon kérhet időpontot a beiratkozás időszakában.

A beiratkozáshoz szükséges:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek oltási könyve,
  • a gyermek tajszáma,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványa, valamint lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
  • nyilatkozat az adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztató megismeréséről.

Az óvodába beíratható az a kistarcsai gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét. 

Azok a szülők, akiknek a gyermeke 2023. augusztus 31. után tölti be a 3. életévét, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben. A felvételükről a 2023/2024. nevelési évben, a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.

Az a gyermek, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, a 2023/2024. nevelési évben napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.

Az a szülő, akinek a gyermeke 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, és nem íratja be az óvodába gyermekét, szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló, 2012. évi II. tv. 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési bírsággal sújtható.

A Kistarcsai Gesztenyés Óvoda integráltan nevelő intézmény, felvételi körzete Kistarcsa Város település.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2023. június 4-ig.

A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül Kistarcsa Város Önkormányzat jegyzőjéhez lehet.

Kistarcsa, 2023. február 24.

Kistarcsa Város Önkormányzata